Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022.

Ο ορισμός κατά ειδικό μάθημα των παρακάτω Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2022 και η κατανομή των υποψηφίων για εξέταση σε καθένα από αυτά γίνεται ως ακολούθως:

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022